Mời Thầu: Thi công xây dựng nhà công vụ số 2 trường Đại học Chính Trị

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

  • Bên mời thầu: Trường Đại học Chính trị/Bộ Quốc phòng
  • Gói thầu: Thi công xây dựng nhà công vụ số 2
  • Dự án: ĐTXD nhà công vụ số 2 Trường Đại học Chính trị
  • Nguồn vốn: NS quốc phòng
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 07/10/2015 đến 08 giờ 00 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trường Đại học Chính trị/Bộ Quốc phòng, phường Vệ An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 27/10/2015 tại Trường Đại học Chính trị/Bộ Quốc phòng, phường Vệ An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

           Trường Đại học Chính trị/Bộ Quốc phòng Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.