Mời Thầu: Thiết bị chiếu sáng trưng bày và nghe nhìn

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Trung tâm Nghiên cứu Kinh Thành
  • Gói thầu: Thiết bị chiếu sáng trưng bày và nghe nhìn
  • Dự án: Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc Hội
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 15 giờ 00 ngày 12/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 02/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, số 109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: 08045351; Fax: 08045532
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 02/11/2015 tại Trụ sở Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, số 109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

 Trung tâm Nghiên cứu Kinh Thành Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.