Kết quả đấu thầu: Cải tạo 03 nhà kho lạnh, xây mới 04 nhà lưới trồng khoai tây

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định

– Địa chỉ: Xã Liên Bảo – Huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định

– Điện thoại/Fax/E-mail:

2. Tên dự án: Cải tạo 03 nhà kho lạnh, xây mới 04 nhà lưới trồng khoai tây thuộc dự án khoa học và công nghệ “Sản xuất giống khoai tây sạch bệnh cấp giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng”

 B. NỘI DUNG CHÍNH VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Tên gói thầu: Cải tạo 03 nhà kho lạnh, xây mới 04 nhà lưới trồng khoai tây thuộc dự án khoa học và công nghệ “Sản xuất giống khoai tây sạch bệnh cấp giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Giá gói thầu: 2.451.111.000 VNĐ

(Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm năm mươi mốt triệu, một trăm mười một nghìn đồng).

– Giá trúng thầu: 2.445.782.000 VNĐ

(Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm buốn mươi lăm triệu, bẩy trăm tám mươi hai nghìn đồng).

– Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thiết kế giám sát xây dựng

– Quyết định phê duyệt:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 170 ngày