Kết quả đấu thầu: Cải tạo 03 nhà kho lạnh, xây mới 04 nhà lưới trồng khoai tây

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định – Địa chỉ: Xã Liên Bảo – Huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định – Điện thoại/Fax/E-mail: 2. Tên dự án: Cải tạo 03 nhà kho lạnh, xây mới 04 nhà lưới trồng khoai […]

Mời Thầu: Cải tạo 3 nhà kho lạnh, xây mới 04 nhà lưới trồng khoai tây

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định – Địa chỉ: Xã Liên Bảo – huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định – Điện thoại: – Fax: ……. 2. Tên dự án: Cải tạo 3 nhà kho lạnh, xây mới 04 nhà […]