Kết quả đấu thầu: Trồng cây xanh, làm tường rào & hạng mục khác thuộc Trụ sở làm việc UBND Đăk Nông

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông

– Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

– Điện thoại: 05013 545 205            Fax: 05013 544 279 

2. Tên dự án: Trồng cây xanh, một phần tường rào và một số hạng mục khác thuộc công trình Trụ sở làm việc UBND tỉnh Đăk Nông

 B. NỘI DUNG CHÍNH VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:       

  • Tên dự án: Trồng cây xanh, một phần tường rào và một số hạng mục khác thuộc công trình Trụ sở làm việc UBND tỉnh Đăk Nông
  • Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng
  • Số thông báo mời thầu: Số 167 ngày 4/9/2015
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Giá gói thầu: 22,612,966 triệu đồng

(Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, sáu trăm mười hai triệu, chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)

  • Giá trúng thầu: 22,575,531 triệu đồng

(Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, năm trăm bẩy mươi lăm triệu, năm trăm ba mươi mốt nghìn đồng)

  • Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Đăk Lăk và Công ty TNHH cây xanh Công Minh. Trong đó:

–  Thành viên đứng đầu liên danh là: Công ty cổ phần xây dựng Đăk Lăk.

–  Thành viên liên danh là: Công ty TNHH cây xanh Công Minh

  • Loại hợp đồng: Trọn gói
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày
  • Quyết định phê duyệt: Quyết định số……/VP-UBND, ngày 10/11/2015 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông.