Mời Thầu: Mua sắm xe ô tô 16 chỗ (TOYOTA HIACE mới 100%)

 

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang

– Địa chỉ: Tòa nhà Việt Thắng, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 02403856040/02403854111

2. Tên dự án: Mua sắm TSCĐ thông thường năm 2015 – Mua xe ô tô 16 chỗ (TOYOTA HIACE mới 100%);

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh: 
  – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua xe ô tô 16 chỗ (TOYOTA HIACE mới 100%);

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang

– Tên gói thầu: Mua xe ô tô 16 chỗ (TOYOTA HIACE mới 100%);

– Tên dự án: Mua sắm TSCĐ thông thường năm 2015

 – Nguồn vốn: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

 – Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rộng rãi

 – Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 10  tháng 12 năm  2015 đến trước 9 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm bán HSMT: Tòa nhà Việt Thắng, đường Hoàng Văn Thụ, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02403856040

 – Giá bán 1 bộ HSMT: 0 đồng

 – Địa chỉ nhận HSDT: Tòa nhà Việt Thắng, đường Hoàng Văn Thụ, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2015.

 – Bảo đảm dự thầu: 0 đồng

   HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 12 năm 2015 tại Tòa nhà Việt Thắng, đường Hoàng Văn Thụ, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.