Mời chào hàng: Sửa chữa tuyến đường dây 35kV có chiều dài khoảng 9,97 km

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Địa chỉ: Km số 2, quốc lộ 1A, phường Đông Thành, TP Ninh Bình

Điện thoại: 030.2210219; /fax 030.3622711

Mã số thuế: 2700277392

Đề nghị đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: SCL ĐZ 35kV Yên Mỹ – Kim Mỹ (Mạch vòng Yên Bình – Yên Mỹ từ cột 1 – 89) (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu:  Sửa chữa tuyến đường dây 35kV có chiều dài khoảng 9,97 km (Thay một số vị trí cột, dây dẫn, phụ kiện, xà, sứ…).

– Thời gian thực hiện hợp đồng:  60 ngày

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: SCL ĐZ 35kV Yên Mỹ – Kim Mỹ (Mạch vòng Yên Bình – Yên Mỹ từ cột 1 – 89)
 2. Nguồn vốn: Vốn SCL của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2016 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 01 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng KH-ĐT, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, km số 2, quốc lộ 1A, phường Đông Thành, TP Ninh Bình; Điện thoại: 030.2210219; Fax: 030.3622711
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu:

            –  Số tiền: 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng)

–  Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

 1. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 13 tháng 01 năm 2016
 2. Thời điểm mở thầu: 09 giờ, ngày 13 tháng 01 năm 2016