Mời Thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị văn phòng dự án hỗ trợ xử lý chất thải bện viện Hà Giang

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: Số 338, đường Nguyễn Trãi, P Nguyễn Trãi,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

– Số điện thoại: 0219.3866.475; Fax: 0219.3864.294.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: HG/C2B/G/04 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị văn phòng

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị văn phòng cho dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện tỉnh Hà Giang.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng.

 1. Tên dự án: Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện tỉnh Hà Giang.
 2. Nguồn vốn: Nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (Shopping).
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 03 tháng 04 năm 2017 đến trước 08 giờ 00, ngày 14 tháng 04 năm 2017.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 338, đường Nguyễn Trãi phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 (Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng). Bảo lãnh Ngân hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 14 tháng 04 năm 2017.
 10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 14 tháng 04 năm 2017.