Mời chào hàng: Mua giống ong mật phục vụ dự án khuyến nông chăn nuôi năm 2017

Tên bên mời thầu: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG PHÚ THỌ

Địa chỉ: Xã Trưng Vương, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3818677; Fax: 02103847655; Mail: lamknpt@gmail.com.

Mã số thuế: 2600451350.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói thầu: Mua giống ong mật phục vụ dự án khuyến nông chăn nuôi năm 2017.

– Loại gói thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Nội dung chính của gói thầu: Mua ong giống nội; đàn ong giống phải có 3 cầu/đàn; đông quân, khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng; chúa tơ có khối lượng ≥ 150 mg/con; chúa đẻ có khối lượng ≥ 190 mg/con; sức đẻ trứng trung bình/ngày đêm ≥ 400 quả/con; năng suất mật/năm ≥ 15kg/đàn, không được phép có bệnh thối ấu trùng Châu Mỹ. Thùng ong: Làm bằng gỗ khô, không vênh, nứt, mục hỏng, nhẹ, dễ thoát nước, có chân kê.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng (Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2017).

  1. Tên dự án: Xây dựng mô hình nuôi ong mật chất lượng cao trong nông hộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung Tây nguyên.
  2. Nguồn vốn: Kinh phí khuyến nông Trung ương năm 2017.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
  5. Thời gian phát hành HSYC: Từ 8 giờ, ngày 10 tháng 04 năm 2017 đến trước 8 giờ, ngày 17 tháng 04 năm 2017.
  6. Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ, địa chỉ: Xã Trưng Vương, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 0210 3818677.
  7. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng/ bộ.
  8. Bảo đảm dự thầu: 3.100.000 VNĐ; Bằng chữ: (Ba triệu một trăm nghìn đồng).

Hình thức bảo đảm: Nộp bằng tiền mặt tại bên mời thầu.

  1. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (Báo giá): Chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 17 tháng 04 năm 2017 tại Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ, địa chỉ: Xã Trưng Vương, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.