Mời chào hàng: Xây Trường mầm non Cần Nông, Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng

1. Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 02063 875 362 hoặc 02063 601 688

Nội dung thông báo mời chào hàng:

2. Tên gói thầu: Xây lắp công trình: Trường mầm non Cần Nông, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

– Loại gói thầu: Xây lắp

3. Tên dự án: Trường mầm non Cần Nông, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

– Nguồn vốn: Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc và Cân đối ngân sách địa phương tỉnh bố trí.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào cạnh tranh từ 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2017 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 năm 2017 (là thời điểm đóng thầu) trong giờ hành chính.

– Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 02063 601 688

 – Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: 1.000.0000,đ ( Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn./.)

5. Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thông, tỉnh Cao Bằng.

6. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 01 tháng 6 năm 2017.

7. Bảo đảm dự thầu: 32.616.000,đ (bằng chữ: Ba mươi hai triệu, sáu trăm mười sáu nghìn đồng chẵn./)

8. Đồng tiền dự thầu: VNĐ. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc Đặt cọc, ký quỹ.

9. Hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm 2017 tại phòng họp Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thông Nông.

          Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thông Nông kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.