Mời chào hàng: Xây lắp Trường mầm non Hồng Quân, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

 

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

          Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

          Điện thoại: 02063 875 362 hoặc 02063 601 688

          Mã số thuế: 4800175246

Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói thầu: Xây lắp công trình: Trường mầm non Hồng Quân thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

          – Loại gói thầu: Xây lắp

          – Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng mới Nhà hội đồng + 02 lớp học; San nền, kè chắn đất, cổng hàng rào, sân khấu, cấp điện, cấp thoat nước ngoài nhà.

          – Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng.

  1. Tên dự án: Trường mầm non Hồng Quân thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.
  2. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương tỉnh bố trí.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn,01 túi hồ sơ

    6. Thời gian phát hành hồ sơ HSYC: Từ 7 giờ 30 phút ngày 01 tháng 6 năm 2017 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 6 năm 2017.

  1. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thông Nông. Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.
  2. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000,đ
  3. Bảo đảm dự thầu: 41.598.000,đ ( Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu, năm trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn./.)
  4. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 6 năm 2017.
  5. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 phút ngày 08 tháng 6 năm 2017.