Mời Thầu: Gói thầu số 44: Bồn hoa, cây xanh, cảnh quan; Sửa chữa nền nhà chứa tạm thiết bị Cyclotron bệnh viện Lao Kiên Giang

– Tên bên mời thầu: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn xây dựng An Hiệp Thành.

– Địa chỉ: 238 Nguyễn Văn Tố, phường An Hòa, tp. Rạch Giá, Kiên Giang.

– Điện thoại : (0297) 3896869                     Fax : (0297)  3896869

– Mã số thuế: 1700856077

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 44: Bồn hoa, cây xanh, cảnh quan; Sửa chữa nền nhà chứa tạm thiết bị Cyclotron.

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu:  Bồn hoa, cây xanh, cảnh quan; Sửa chữa nền nhà chứa tạm thiết bị Cyclotron.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày

 1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Lao tỉnh Kiên Giang.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút ngày 28/8/2017 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 11/9/2017.
 6. Địa điểm phát hành HSMT và nhận HSDT tại:

– Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn xây dựng An Hiệp Thành, địa chỉ: 238 Nguyễn Văn Tố, phường An Hòa, tp. Rạch Giá, Kiên Giang; điện thoại: 0916619998.

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)
 2. Bảo đảm dự thầu: Nhà thầu tham gia dự thầu, hồ sơ dự thầu phải kèm theo giấy bảo đảm do Ngân hàng nơi Nhà thầu mở tài khoản đứng ra bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng Séc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn xây dựng An Hiệp Thành, địa chỉ: 238 Nguyễn Văn Tố, phường An Hòa, tp. Rạch Giá, Kiên Giang, với giá trị 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).
 3. Thời điểm đóng thầu 13 giờ 30 phút, ngày 11/9 /2017.
 4. Thời điểm mở thầu 14 giờ 00, ngày 11/ 9 /2017.