Mời Thầu: Tư vấn quản lý dự án

Gói thầu:                             Gói thầu số 1: Tư vấn quản lý dự án. Thuộc dự án: Thiết bị phục vụ quản lý an toàn thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản. Nguồn vốn: NSNN. Bên mời thầu: Cục Bảo vệ thực vật. […]