Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản

LUẬT SỐ 38/2009/QH12 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;  Quốc hội ban hành Luật […]