Mời đấu thầu trang thiết bị khám chữa bệnh tỉnh Lâm Đồng

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ,TỈNH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO MỜI THẦU : GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

Trung tâm y tế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu : Mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh.
Thời gian bán hồ sơ từ 7 giờ ngày 05 tháng 7 năm 2012 đến trước 8 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2012.
Địa điểm bán HSMT: Phòng Tổ chức hành chính , trung tâm y tế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.850.331
Địa điểm nhận HSDT: Phòng Tổ chức hành chính , trung tâm y tế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.850.331
Thời điểm đóng thầu : 9 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2012

Lâm Hà, ngày 25 tháng 6 năm 2012
GIÁM ĐỐC

BS Phan Thị Nga