Mời chào hàng mua sắp trang thiết bị phục vụ giảng dạy tỉnh Gia Lai

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

– Tên bên mời thầu: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Chư Pưh, Gia Lai.
– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và giảng dạy năm học 2012 – 2013.
– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2012.
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước)
Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ yêu cầu với giá (không hoàn lại) là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn), tại Phòng Giáo dục – Đào tạo Huyện Chư Pưh (địa chỉ: Huyện Chư Pưh – Gia Lai).
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 7 giờ 00 phút; ngày 17 tháng 07 năm 2012 đến trước 16 giờ 30 phút; ngày 24 tháng 07 năm 2012 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Chư Pứh, Gia Lai.
– Địa chỉ: huyện Chư Pứh, Gia Lai.
– Điện thoại/Fax: ĐT: 059.3850399 ; Fax: 059.3850399
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 16 giờ 30 phút; ngày 24 tháng 07 năm
2012 tại địa chỉ trên. tại địa chỉ trên.
– Các nhà thầu có thể gửi hồ sơ HSĐX bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
( thời gian tiếp nhận qua đường bưu điện được tính khi nhà thầu tiếp nhận HSĐX tại địa chỉ
trên).

– HSĐX sẽ được mở công khai vào 8 giờ 00 phút; ngày 25 tháng 07 năm 2012 tại Phòng Giáo
dục – Đào tạo huyện Chư Pưh, Gia Lai.

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Chư Pứh , Gia Lai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp
HSĐK tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
TRƯỞNG PHÒNG