Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận mời thầu Mua sắm máy photocopy năm 2012

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG ĐẤU THẦU MUA MÁY PHOTOCOPY

Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận mời thầu Mua sắm máy photocopy.

 

 – Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

 – Tên gói thầu: Mua sắm máy photocopy.

– Tên dự án: Mua sắm máy Photocopy.

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước 2012.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 00 phút ngày 10 tháng 8 năm 2012 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm phát hành: Phòng HCQT-TV Cục Thuế Ninh Thuận, 51 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.2210274; FAX: 068.3824961

 – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 8 năm 2012 tại Phòng HCQT-TV Cục Thuế Ninh Thuận, 51 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia.