Mời Thầu: Thi công, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió, điều áp và hút khói hành lang

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ Tin học – Ngân hàng Nhà nước

– Địa chỉ: 64 Nguyên Chí Thanh, Đống Đa TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Trung tâm dữ liệu Ngân hàng và Trung tâm thanh toán quốc gia tại số 64, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

4. Chủ đầu tư: Cục Công nghệ Tin học – Ngân hàng Nhà nước

5. Tên gói thầu: Thi công, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió, điều áp và hút khói hành lang

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thi công, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió, điều áp và hút khói hành lang.
  • Thuộc Dự án: Trung tâm dữ liệu Ngân hàng và Trung tâm thanh toán quốc gia tại số 64, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  • Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư XDCB của NHNN.
  • Bên mời thầu: Cục Công nghệ Tin học – Ngân hàng Nhà nước.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thời gian bán HSMT: từ 15 giờ 00 ngày 15/07/2015 đến 15 giờ 00 ngày 31/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phòng Kế toán – Cục Công nghệ tin học – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa TP. Hà Nội.
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).
  • Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 31/07/2015.