Mời Thầu: Xây Lắp công trình + ĐBGT cho dự án sửa chữa hệ thống cống ngang đường

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

– Địa chỉ: tầng 1 nhà H2 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 38350260; Fax: (04) 37720121.

2. Tên dự án: Sửa chữa hệ thống cống ngang đường từ Km9+040-Km147+810 QL70, tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

5. Tên gói thầu: Xây Lắp công trình + ĐBGT

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây Lắp công trình + ĐBGT (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Sửa chữa hệ thống cống ngang đường từ Km9+040-Km147+810 QL70, tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai;
  • Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung Ương;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 45 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Phòng Kế hoạch Kỹ thuật – Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1, tầng 1 nhà H2 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 38350260; Fax: (04) 37720121;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 45 ngày 11/08/2015.