Mời Thầu: Xây lắp công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hải

– Địa chỉ:  Trụ sở Đảng ủy – HDND – UBND xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1, xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hải

5. Tên gói thầu:  Gói thầu số 01 – Xây lắp công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1, xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 01 – Xây lắp công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1, xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1, xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả;
  • Nguồn vốn: NSNN;
  • Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 26/08/2015 đến 08 giờ 30 ngày 06/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trụ sở Đảng ủy – HDND – UBND xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 06/09/2015.