Mời Thầu: Cải tạo 3 nhà kho lạnh, xây mới 04 nhà lưới trồng khoai tây

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định

– Địa chỉ: Xã Liên Bảo – huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định

– Điện thoại:

– Fax: …….

2. Tên dự án: Cải tạo 3 nhà kho lạnh, xây mới 04 nhà lưới trồng khoai tây thuộc dự án khoa học và công nghệ “Sản xuất giống khoai tây sạch bệnh cấp giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng”

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

  – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

 

4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

Gói thầu:

Cải tạo 3 nhà kho lạnh, xây mới 04 nhà lưới trồng khoai tây thuộc dự án khoa học và công nghệ “Sản xuất giống khoai tây siêu sạch bệnh cấp giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng”

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định;

– Tên gói thầu: Cải tạo 3 nhà kho lạnh, xây mới 04 nhà lưới trồng khoai tây thuộc dự án khoa học và công nghệ “Sản xuất giống khoai tây siêu sạch bệnh cấp giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng”;

– Dự án đầu tư: Cải tạo 3 nhà kho lạnh, xây mới 04 nhà lưới trồng khoai tây thuộc dự án khoa học và công nghệ “Sản xuất giống khoai tây siêu sạch bệnh cấp giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng”;

– Nguồn vốn: Đầu tư phát triển khoa học và công nghệ tỉnh;

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước;

– Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 08 năm 2015 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2015;

– Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định;

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng);

– Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định;

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2015;

– Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);

– HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 09 năm 2015, tại Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định;

Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Nam Định kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.