Mời Thầu: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế tỉnh Lâm Đồng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Y tế Lâm Đồng

– Địa chỉ: số 36 Trần Phú, phường 4, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

–  Điện thoại: (063) 3532 249; Fax: (063) 3827 524.

2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2015

4. Chủ đầu tư: Sở Y tế Lâm Đồng

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho các cơ sở  y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 01: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho các cơ sở  y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2015;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
  • Bên mời thầu: Sở Y tế Lâm Đồng;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 27/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm:  Sở Y tế Lâm Đồng-Trung tâm hành chính; số 36 Trần Phú, phường 4, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;
  • Điện thoại: (063) 3532 249; Fax: (063) 3827 524;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng./.);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 10/09/2015.