Mời chào hàng: Xây lắp Nhà lớp học 2 phòng Trường mầm non Hồng Phong

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Hồng Phong

– Địa chỉ: UBND xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng;

–  Điện thoại: (0313) 917 796; Fax: (0313) 917 575.

2. Tên dự án: Nhà lớp học 2 phòng Trường mầm non Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng

4. Chủ đầu tư: UBND xã Hồng Phong

5. Tên gói thầu: Xây lắp

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • i thu: Xây lắp (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuc Dự án: Nhà lớp học 2 phòng Trường mầm non Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng;
  • Nguồn vn: Ngân sách Nhà nước;
  • Bên mi thu: UBND xã Hồng Phong;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giò 00 ngày 31/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 09/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: UBND xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng;
  • Điện thoại: (0313) 917 796; Fax: (0313) 917 575;
  • Hn cui nhn HSĐX: 08 giờ 00 ngày 09/09/2015.