Mời Thầu: Thi công xây dựng Nhà lớp học 2 tầng, 10 phòng trường Tiểu học Liên Hào

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

  • Bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng nông thôn mới xã Kiến Thiết
  • Gói thầu: Thi công xây dựng (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Liên Hào, xã Kiến Thiết. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng, 10 phòng
  • Nguồn vốn: NSTP và NS địa phương
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 07/10/2015 đến 10 giờ 00 ngày 17/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Kiến Thiết, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
  • Điện thoại: 031.3883305
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 17/10/2015 tại Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Kiến Thiết, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

       Ban QLDA xây dựng nông thôn mới xã Kiến Thiết Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.