Mời Thầu: Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu
  • Gói thầu: Gói thầu số 02 – Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bạc Liêu
  • Dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ Cuối (2016-2020) tỉnh Bạc Liêu
  • Nguồn vốn: vốn sự nghiệp kinh tế
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 13/10/2015 đến 15 giờ 00 ngày 04/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu, số 78, đường Lê Duẩn, phuờng 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
  • Điện thoại: 07813.823860; Fax: 07813.820806
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 04/11/2015 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu, số 78, đường Lê Duẩn, phuờng 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.