Mời Thầu: Lập mới, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Gia Lai

Tên bên mời thầu: SỞ NỘI VỤ TỈNH GIA LAI

Địa chỉ: 03 – Hai Bà Trưng – TP Pleiku – Gia Lai

Điện thoại/fax/email: 059.382.4405 – Fax: 059.3871026

Mã số thuế: 5900622789

Nội dung đăng tải thông tin mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Lập mới, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Gia Lai theo Nghị Quyết số 128/NQ-CP và Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ.
 •  Loại gói thầu: Dự án nhóm C
 •  Nội dung chính của gói thầu: Lập mới, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Gia Lai.
 1. Tên dự án: Lập mới, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ ĐGHC các cấp của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP và Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8h30, ngày 19 tháng 2 năm 2016 đến trước 09h00, ngày 09 tháng 3 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai – 03 Hai Bà Trưng – TP Pleiku – Gia Lai – Điện thoại: 059.3824405 – Fax: 059.3871026
 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng)
 2. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng ( Mười hai triệu đồng chẵn)
 3. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 12 tháng 03 năm 2016
 4. Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 12 tháng 03 năm 2016