Mời Thầu: Mua sắm quân trang huấn luyện cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

 

Tên bên mời thầu: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 01 Ngô Quyền, phường Xương Huân, tp Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.356.434

Mã số thuế: Không

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm quân trang huấn luyện

-Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm quân trang huấn luyện.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày

 1. Tên dự án: Mua sắm quân trang huấn luyện
 2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2017
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 12 tháng 12 năm 2017 đến trước 10 giờ 00, ngày 16 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Tài chính, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: số 01- Ngô quyền, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện Thoại : 0258.3821059

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn)
 2. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn)

Hình thức: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc Tiền mặt

 1. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 17 tháng 12 năm 2017
 2. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 17 tháng 12 năm 2017.