Mời Thầu: Mua Thuốc theo tên generic có 8 danh mục

Gói thầu: Thuốc theo tên generic có 8 danh mục. Thuộc dự án : Đấu thầu mua thuốc cho chương trình Quốc gia năm 2015 bằng nguồn Ngân sách Nhà nước. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. Bên mời thầu: Bệnh viện Tâm thần trung ương 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu […]