Mời Thầu: Lập đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 thị trấn Thổ Tang

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND huyện Vĩnh Tường – Địa chỉ: Phòng Công thương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số […]