Mời Thầu: Thi công xây dựng nhà điều hành sản xuất chi nhánh Lưới điện Tuyên Quang

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Công ty lưới điện cao thế miền Bắc  Gói thầu: Gói thầu số 4 – Thi công xây dựng Dự án: Nhà ĐHSX Chi nhánh Lưới điện cao thế Tuyên Quang Nguồn vốn: KHCB của Tổng Công ty Điện lực miền […]