Mời chào hàng: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh hàng CAX, BVDP năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Xí nghiệp Miền Trung – CN Công ty TNHH MTV 19-5, BCA – Địa chỉ: Xí nghiệp Miền Trung – CN Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an, Xí nghiệp Miền Trung – CN Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an – […]