Mời Thầu: Mua sắm máy vi tính năm 2015 Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Gói thầu: Mua sắm máy vi tính (PC) năm 2015 Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Dự án: Mua sắm mấy vi tính (PC) năm 2015 Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Nguồn vốn: Chủ sở hữu Hình thức […]