Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh […]