Thông tư 01-2010-TT-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Thông tư  số 01/2010/TT-BKH của Bộ kế hoạc đầu tư về  Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp   Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng […]