Thông tư 06/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

THÔNG TƯ 06/2010/TT-BKH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN Thông tư số 06/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 09 tháng 03 năm 2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn   Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 […]