Kế hoạch đấu thầu cải tạo sửa chữa trụ sở Trung tâm nước sạch tỉnh Bạc Liêu

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

 

A. Thông tin chung:

1.Tên đơn vị Đăng ký thông báo: Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Bạc Liêu .

– Địa chỉ: 463 đường 23/8, phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

– ĐT: 0781.3780078; Fax: 0781.3780139. Email: pcerwassbaclieu@yahoo.com.vn

2.Tên công trình:

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

3.Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Sở Kế họach và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Bạc Liêu do ông Lưu Hòang Ly Giám đốc Sở Kế họach và Đầu tư tỉnh ký.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

B. Nội dung của Kế hoạch đấu thầu:

Stt

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

3

Gói số 3:

Chi phí bảo hiểm công trình

Ngân sách tỉnh và vốn dự án WB6 và vốn tự có của đơn vị

Chỉ định thầu

Quý III/2012

Trọn gói

420 ngày

4

Gói số 4: Toàn bộ xây lắp và thiết bị công trình

60 ngày

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Bính