Mời đấu thầu xây lắp Dự án Cấp điện các TDC Bắc núi lớn – An Giang

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP

Dự án Cấp điện các TDC Bắc núi lớn, kinh 10 Cai, kinh Ông Cò, kinh Mặc Cần Dện nhỏ và TL 943-Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

– Bên mời thầu:  Công ty Điện lực An Giang

– Gói thầu Gói 2 – Thi công xây lắp

– Thuộc dự án Cấp điện các TDC Bắc núi lớn, kinh 10 Cai, kinh Ông Cò, kinh Mặc Cần Dện nhỏ và TL 943-Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

– Nguồn vốn Vốn KHCB năm 2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi  trong nước;

– Thời gian bán HSMT từ 08:00 ngày 05/09/2012  Đến 14:00 ngày 17/09/2012;

– Địa điểm Ban QLDA – Công ty Điện lực An Giang – 13 Lê Văn Nhung, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

– Điện thoại: 0762.210204; Fax: 0763.954743.

– Giá bán 990.000 VND

– Thời điểm đóng thầu 17/09/2012 – 14:00

Công ty Điện lực An Giang kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.