Đấu thầu xây lắp đường giao thông liên thôn – Đăk Prông Kon Tum

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU

 Gói thầu xây lắp thuộc công trình: Đường liên thôn Đăk Prông – Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

 

1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum.

– Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.

– Điện thoại/Fax: 060.3934078;  Điệnthoại/Fax: 0603934078; E-mail: Bqlxdcbtmr@yahoo.com

2. Tên dự án: Đường liên thôn Đăk Prông – Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C.

4. Tên chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện TuMơRông, tỉnh Kon Tum.

5. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp thuộc công trình: Đường liên thôn Đăk Prông – Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông.

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum.

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp thuộc công trình: Đường liên thôn Đăk Prông – Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông

– Nguồn vốn: Vốn chương trình 135 giai đoạn II năm 2011, vốn chương trình 30a và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

 – Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 6 tháng 11 năm 2012 đến trước 9 giờ 00′ ngày 16 tháng 11 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyệnTu Mơ Rông; Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum;

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

 – Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 16 tháng 11 năm 2012. 

– Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 11 năm 2012 tại Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.

 

Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm như trên./.

 

TRƯỞNG BAN