Mời Thầu: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị khu giáo dục thể chất ngoài trời

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Học viện Hành chính Quốc Gia

– Địa chỉ:  số 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội;

–  Điện thoại: 04. 3835 5742.

2. Tên dự án: Khu giáo dục thể chất ngoài trời – Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung

4. Chủ đầu tư: Học viện Hành chính Quốc Gia

5. Tên gói thầu:  Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị;
  • Thuộc Dự án: Khu giáo dục thể chất ngoài trời – Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;
  • Bên mời thầu: Học viện Hành chính Quốc Gia;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 28/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 08/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội;
  • Điện thoại: 04. 3835 5742;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 08/08/2015.