Mời chào hàng: Thi công xây lắp công trình của Trung tâm Khuyến nông Long An

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Long An

– Địa chỉ:  Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

– Điện thoại/Fax/E-mail : 0723.826432/0723.831432/ttknlongan@gmail.com

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

x

4. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Long An ủy quyền Trung tâm Khuyến nông

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: thi công xây lắp công trình Dự án đầu tư xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(Gói thầu này chỉ dành cho nhà thầu cấp nhỏ và siêu nhỏ )

B. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

– Tên Bên mời thầu:  Trung tâm Khuyến nông Long An.

– Tên gói thầu: thi công xây lắp công trình Dự án đầu tư xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

– Gói thầu này chỉ dành cho nhà thầu cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu

– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

– Nguồn vốn:  Ngân sách Tỉnh; Nhà thầu ứng vốn thi công trước, thanh toán cuối năm 2015.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng:  từ 7 giờ 30, ngày 26 tháng 8 năm 2015 đến trước 14 giờ 00, ngày 03 tháng 9 năm 2015  (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSYC: Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 0723.826432;  fax : 0723.831432.

– Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

– Địa chỉ nhận HSĐX: Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An (trong giờ hành chính).

– Thời điểm đóng thầu:  Vào lúc 14 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 03 tháng 9 năm 2015.

– Bảo đảm dự thầu: 37.000.000 đồng (Ba mươi bảy triệu đồng).

– Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng.

Kính mời các Nhà thầu tham gia đấu thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.