Mời Thầu: Xây lắp Trường Tiểu học số 1 Hòa Khuông

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án DTXD huyện Hòa Vang

– Địa chỉ:

–  Điện thoại: 0511.3696.087.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án DTXD huyện Hòa Vang

5. Tên gói thầu: Xây lắp Trường Tiểu học số 1 Hòa Khuông

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây lắp Trường Tiểu học số 1 Hòa Khuông (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Nguồn vốn: Ngân sách thành phố;
  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án DTXD huyện Hòa Vang;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 27/08/2015 đến 08 giờ 30 ngày 07/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hòa Vang, Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng;
  • Điện thoại: 0511.3696.087;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đống thấu: 08 giờ 30 ngày 07/09/2015.