Thi công xây lắp trường tiểu học Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan đơn vị đăng ký thông báo: UBND xã Gia Hòa

– Địa chỉ:  Xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

– Điện thoại: 0303868180

2. Tên dự án: Trường tiểu học xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

3. Loại dự án ( Điền dấu X Vào ô thích hợp )

– Dự án quan trong quốc Gia:                  – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm B:                            – Dự án thuộc nhóm C: X

– Dự án Liên doanh:                                 – Hợp đồng hợp tác Liên doanh:

                                                               – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 01 thi công xây lắp

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU: 

–  Tên bên mời thầu: UBND xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

–  Tên gói thầu số 01: Thi công xây lắp.

–  Tên dự án: Trường tiểu học xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

–  Nguồn vốn: Từ nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và nguồn đấu giá quyền sử dụng đất.

–  Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

–  Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2015 đến trước 07 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 năm 2015 (Theo giờ hành chính)

–  Địa điểm bán HSMT: UBND xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

–  Địa chỉ: Xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0303868180

–  Giá bán 01 bộ HSMT: 000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

–  Địa chỉ nhận HSDT: Xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0303868180

–  Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 năm 2015

–  Đảm bảo dự thầu: 50.000.000 đồng ( Năm mươi triệu đồng )

–  HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 07 giờ 30 phút (Giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 11 năm 2015, tại trụ sở UBND xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

UBND xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời hian và địa điểm nêu trên.