Mời Thầu: Xây lắp nhà làm phòng giao dịch hành chính 1 cửa hiện đại & Ban quản lý dự án ĐT&XD

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.      Fax: 022.3847.292        – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com 2. Tên dự án: Nhà làm việc phòng giao dịch hành chính một […]