Mời chào hàng: Tổ chức hội nghị, sự kiện

 Gói thầu: Tổ chức hội nghị, sự kiện. Thuộc dự án: Tổ chức các hội nghị, sự kiện cho Trung tâm TC&TK MobiFọne năm 2015. Nguồn vốn: Chi phí phục vụ SXKD năm 2015 của Trung tâm TC&TK. Bên mời thầu: Trung tâm Tính cước và Thanh khoản – Công ty Thông tin di động. […]