Mời chào hàng: Nạo vét Kênh K6 và kết hợp sửa chữa bờ đê, đắp đê

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.825052. 2. Tên dự án: Nạo vét Kênh K6, kết hợp sửa chữa bờ kênh (Kênh […]