Mời Thầu: Trang bị vật tư phục vụ công tác xử lý tổn hại Nhà máy điện Cà Mau

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty Diện lực Dầu khí Cà Mau Gói thầu: Trang bị vật tư phục vụ công tác xử lý tổn hại Nhà máy điện Cà Mau 1&2 từ ngày 01/01/2015 đến ngày 14/5/2015 Dự án: Nguồn vốn: vốn SXKD năm 2015 Hình thức lựa chọn nhà thầu: […]