Đấu thầu Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT – BQL lưới điện TP-HCM

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU TƯ VẤN Ban quản lý dự án lưới điện TP. HCM Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình   – Bên mời thầu – Ban quản lý dự án lưới điện TP. […]